SMA Double Track; Membangun Asa Menggapai Cita-cita

ARTIKEL ILMIAH109 Dilihat
Shopee Indonesia
Shopee Indonesia

WPdotCOM – Pembangunan adalah suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi.  Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Peranan sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kualitas sangat mutlak dibutuhkan dalam pembangunan (Sukirno, 2003).

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan masalah pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil dilihat dari tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan pada struktur sosial , sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi yaitu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini bisa menjadi modal bagi pembangunan sebuah negara apabila mempunyai kualitas dan skill yang memadai. Namun, jumlah penduduk yang tinggi juga akan menjadi kerugian sebuah negara apabila sebagian besar penduduk tidak mempunyai skill yang memadai.

Shopee Indonesia

Pengangguran terdidik pada masyarakat lulusan SMA merupakan salah satu masalah besar bagi Negara Indonesia, karena pengangguran terdidik oleh kualitas sumber daya manusianya. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia disuatu negara akan menumbuhkan inovasi-inovasi untuk mengelola sumber daya alam yang ada.

Shopee Indonesia

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pendidikan merupakan pilar penting dalam agen perubahan, dimana Pendidikan mengalami proses yang berkesinambungan dan terus menerus sepanjang masa, seiring dengan perkembangan dunia itu sendiri. Suatu negara bisa tidak stabil/ kacau yang disebabkan karena rendahnya kualitas, kemampuan dan kemauan/ semangat kerja sumber daya manusianya (SDM), untuk meningkatkan kualitas SDM merupakan prasyarat mutlak atau sebuah keniscayaan untuk mencapai tujuan pembangunan, sarana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah Pendidikan.

Siswa SMA reguler…

Blibli.com
Shopee Indonesia